toggle
2017-06-09

Making Katsuo-dashi②

Pocket

Making Katsuo-dashi②

Filterd Katsuo-dashi,  the soup has so much UMAMI!

Pocket

関連記事